หลักสูตรการสอบแข่งขันบรรจุเป็นครูผู้ช่วย

หลักสูตรการสอบแข่งขันบรรจุเป็นครูผู้ช่วย

ภาค ก. ภาคความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดยการสอบข้อเขียนในเรื่องดังต่อไปนี้

           ๑.  ความรอบรู้

                 ๑.๑  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

                 ๑.๒  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

                 ๑.๓  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

                 ๑.๔  กฎหมาย(พระราชบัญญัติ)ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

                          ๑.๔.๑  กฎหมายว่าการศึกษาแห่งชาติ

                          ๑.๔.๒  กฎหมายว่าระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

                          ๑.๔.๓  กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                          ๑.๔.๔  กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                          ๑.๔.๕  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

                          ๑.๔.๖  กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ

                           ๑.๔.๗  กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการ

          ๒.  ความสามารถทั่วไป    โดยการสอบข้อเขียน ในเรื่องดังนี้

                 ๒.๑  ความสามารถด้านตัวเลข โดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ

                 ๒.๒  ความสามารถด้านภาษาไทย โดยการวัดความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงความ การสะกดคำ การแต่งประโยคและคำศัพท์

                 ๒.๓  ความสามารถด้านเหตุผล โดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย

         ๓.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดยการสอบข้อเขียนในเรื่องต่อไปนี้

                 ๓.๑  วินัยและการรักษาวินัย

                 ๓.๒  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

                 ๓.๓  มาตรฐานวิชาชีพ

                 ๓.๔  จรรยาบรรณวิชาชีพ

                 ๓.๕  สมรรถนะวิชาชีพ

ภาค ข.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

           ๑.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา โดยการสอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้

                 ๑.๑  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

                 ๑.๒  การจัดการเรียนรู้

                 ๑.๓  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

                 ๑.๔  การพัฒนาผู้เรียน

                 ๑.๕  การบริหารจัดการชั้นเรียน

                 ๑.๖  การวิจัยทางการศึกษา

                 ๑.๗  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

                 ๑.๘  การวัดและประเมินผลการศึกษา

          ๒.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  โดยการสอบ ข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค.  ความเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสาร โดยประเมินจาก

          ๑.  ประวัติส่วนตัว และการศึกษา

          ๒.  การประกอบคุณงามความดี

          ๓.  บุคลิก ท่วงทีวาจา

          ๔.  การมีปฏิภาณไหวพริบ

          ๕.  เจตคติและอุดมการณ์

…………………………………………..

Advertisements

หนึ่งความคิดบน “หลักสูตรการสอบแข่งขันบรรจุเป็นครูผู้ช่วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s